Vem ska underhålla bostadsrätten? 

Bostadsrättshavarens ansvar för reparationer och underhåll i och kring lägenheten är långtgående. Nedan hittar du ett urklipp från stadgarna som förtydligar bostadsrättshavarens respektive föreningens skyldigheter. Meddela styrelsen inför renovering och ombyggnad av lägenhetenDå får du också tips och nya idéer om vad som kan göras och inte kan göras. 

 § 31 Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. 

Bostadsrättshavaren ska teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsföreningen tecknat en motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar bostadsrättshavaren i förekommande fall för självrisk och kostnaden för åldersavdrag. 

Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 37. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt. 

 

Till lägenheten hör bland annat: 

 • Ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum.
 • Icke bärande innerväggar.
 • Inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin; bostadsrättshavaren svarar också för vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning.
 • Lägenhetens innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister.
 • Insida av ytterdörr samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås och nycklar.
 • Glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande fall isolerglaskassett.
 • Till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr.
 • Målning av radiatorer och värmeledningar.
 • Ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten.
 • Armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning.
 • Klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås.
 • Eldstäder och braskaminer.
 • Köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt om de inte är en del av husets ventilationssystem. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd.
 • Säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta armaturer, brandvarnare, samt elburen golvvärme och handdukstork som bostadsrättshavare försett lägenheten med.

Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd har bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för detta utrymme som för lägenheten enligt ovan.  

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning av dessa. För altan/uteplats svarar bostadsrättshavaren för underhåll av golv. Målning och skötsel utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner.  

Bostadsrättshavaren är skyldig att till bostadsrättsföreningen anmäla fel och brister i lägenhet som bostadsrättsföreningen svarar för enligt stadgarna eller enligt lag. Detta för att föreningen ska kunna fullfölja sina skyldigheter. 

 

 § 32 Bostadsrättsföreningens ansvar

Bostadsrättsföreningen svarar för att huset och bostadsrättsföreningens fasta egendom, med undantag för bostadsrättshavarens ansvar enligt § 31, är väl underhållet och hålls i gott skick. 

 Bostadsrättsföreningen svarar vidare för underhåll och reparationer av följande: 

 • Ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade stamledningar).
 • Ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande- eller bärande vägg.
 • Radiatorer och värmeledningar i lägenheten som bostadsrätts-föreningen försett lägenheten med.
 • Rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör del av husets ventilation, samt 
 • ytterdörr och i förekommande fall för brevlåda, postbox och staket.

Vad gäller för balkong, altan och uteplats? 

Balkong 

Information om inglasning av balkongen finns under fliken “Balkonginglasning”.  

Det är inte tillåtet att fästa något i husfasaden, balkongplattan (golvet) eller balkongplattan ovanför (taket). 

Uteplats/altan 

Uteplatser är sådana som finns direkt på marken utanför en lägenhet och med utgång från lägenheten till platsen. Marken tillhör föreningen men lägenhetsinnehavaren har rätt att använda den. Det som finns på uteplatsen ansvarar bostadsrättshavaren för och det ska vara lätt att ta bort. Området utanför uteplatsen är vårt gemensamma utrymme. Där får man inte ställa föremål eller anlägga plantering. Man får heller inte fästa något i husfasaden.  

Vill man göra något av följande, måste man ansöka om tillstånd av styrelsen:
1. Sätta upp staket/plank eller flytta befintligt staket. Staket högre än 110 cm kräver bygglov och om det beviljas av styrelsen måste du söka bygglov själv.
2. Bygga ett trädäck
3. Annan väsentlig förändring

Bifoga en skiss som visar vad du vill göra. Var ute i god tid!  

Styrelsens ledamöter är vanliga medlemmar boende här i föreningen och tar semester som folk i allmänhet. Styrelsen sammanträder därför normalt inte mellan midsommar och mitten av augusti.