Parkering

Information till medlemmar om våra parkeringar, köer till dessa och gällande parkeringspolicy

Viktigt att tänka på är att finnas tillgänglig på kanske fler än ett sätt, e-post och telefonnummer etc. Det är bostadsrättsinnehavarens (BRH) ansvar att meddela HSB Kund- och medlemsservice (HSB) när man ställer sig i kö. Skall man t.ex. resa bort en längre tid och vet att man står på plats 1 eller 2 i en kö så är det BRH:s ansvar att meddela HSB hur man kan nås för att meddelas ett erbjudande om parkeringsplats.

Gällande parkeringspolicy

Senaste parkeringspolicy antagen av styrelsen 2018-10-08.

Definitioner

Med p-plats menas parkeringsplats samt plats i carport

Det finns 3 olika köer:

 1. Kö till parkeringsplats på Bagarfruvägen 60–66 (18 st ägda av Stena fastigheter).
 2. Kö till parkeringsplats på Bagarfruvägen 91–93 (10 st ägda av föreningen).
 3. Kö till parkeringsplats i carport på Bagarfruvägen 91–93 (18 st ägda av föreningen).

Man kan ställa sig i fler köer än en. Om man blir erbjuden en plats och tackar nej så åker man ur den specifika kön. Svarar man inte inom utsatt tid hamnar man sist i kön.

Hyresregler

 1. Alla boende köar på lika villkor, inga undantag tillåts.
 2. Tillåtet att hyra en parkeringsplats per lägenhet i taget. Det gäller oavsett om en medlem äger flera lägenheter i föreningen.
 3. När en p-plats blir ledig tillfrågas den som står längst fram i respektive kö oaktat om denne redan har en plats i en annan kökategori. Har lägenhetsinnehavare en p-plats i en kökategori och antar ett erbjudande i en annan, sägs den befintliga platsen upp per automatik.
 4. Rätten till p-plats följer inte med vid försäljning av lägenhet. Vid försäljning av lägenheten återtas p-platsen till föreningen, senast vid tillträdesdatum.
 5. Hyrd p-plats är endast avsedd för parkering av motorfordon för persontransport. Det är inte tillåtet att stadigvarande nyttja p-platsen för annat ändamål, t.ex. ställplats för husvagn, båttrailer, släpvagn eller som allmänt förvaringsutrymme. Verkstadsarbete, förvaring av brännbara ämnen, däck etc. får inte ske/finnas på p-platsen. Fordonet ska rymmas inom linjerna och vara i bruk.
 6. Vid upphörande att äga eller bruka motorfordon ska p-platsen återlämnas omgående till föreningen.
 7. Inga specifika önskemål om plats accepteras. Två personer som hyr varsin p-plats kan dock när som helst byta plats med varandra. Det påverkar inte eventuell plats i kö. Vid byte måste styrelsen meddelas och kontrakten omgående skrivas om. En administrationsavgift om 2 % av ett prisbasbelopp tas ut från båda parter.
 8. Endast boende i föreningen Rosenbrödet har rätt att hyra en p-plats. Registreringsnumret på det fordon som ska ställas upp på p-platsen ska registreras i samband med att kontrakt skrivs. Varaktigt byte av fordon ska meddelas styrelsen. Är fordonet inte registrerat på boende i föreningen ska hyresavtal, leasingavtal eller intyg från arbetsgivare styrka att det är boenden som brukar fordonet.
 9. Endast det fordon som är registrerat på p-platsen får parkera där stadigvarande.
 10. Så kallad dubbelparkering är inte tillåten. Man kan alltså inte dela p-platsen med någon annan, oavsett om det är en annan medlem eller utomstående.
 11. Styrelsen tilldelar varje p-plats ett parkeringstillstånd för gästparkering på den specifika platsen. Dessa ska ligga väl synliga i bilens framruta. Vid borttappat parkeringstillstånd återfås ett nytt till en kostnad av 200 kr.
 12. Uthyrning i andra hand av p-plats är endast tillåten i det fall en BRH getts tillstånd av styrelsen att hyra ut sin bostad i andra hand. Uthyrning av p-plats får då ske till den som hyr lägenheten i andra hand. Perioden för uthyrningen av p-plats tillåts maximalt så länge som bostadsrätten upplåts i andra hand.
 13. Fordon som läcker olja, bränsle eller andra vätskor ska omedelbart tas om hand. Om så inte sker kommer sanering att ske på hyrestagarens bekostnad.
 14. Vid brott mot eller missbruk av parkeringspolicyn och hyrestagaren inte rättar sig efter varning från styrelsen kan kontraktet sägas upp och p-platsen återtas till föreningen med omedelbar verkan. Styrelsen har tolkningsföreträde.

 

Sköndal 2018-10-08

Styrelsen för Brf Rosenbrödet

Parkeringspolicy Brf Rosenbrödet antagen 2018-10-08