En motion är ett sätt för varje medlem att uttrycka sina åsikter och ta upp enskilda frågor som stämman har att fatta beslut om. Styrelsen är skyldig att följa det beslut som stämman fattar om detta inte uppenbart står i strid med styrelsens förvaltningsansvar.

En motion ska innehålla ett ämne och ett yrkande. Har du andra förslag som inte rör ämnesområdet skriv då flera motioner. Yrkandet uttrycks i en eller flera så kallade att-satser. Exempel: Jag föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda var det är lämpligt att anlägga en boulebana, samt att upphandla anläggningen av densamma.

– Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
– Skriv tydligt vad ärendet handlar om.
– Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att stämman ska ta.
– Skriv under dokumentet med ditt namn, adress, och lägenhetsnummer (det nummer som står på din dörr).
– Lämna gärna telefonnummer och e-postadress så att styrelsen kan kontakta dig.
– Skicka in din motion via formuläret nedan, via e-post till rosenbrodet@hotmail.se eller lägg den i styrelsens brevlåda i port 91.

För att en motion ska tas upp till behandling på föreningsstämman ska den vara inlämnad senast den 31 mars.